Adatvédelem

Adatvédelem

Nagyon örülünk a cégünk iránti érdeklődésének. Az adatvédelem különösen fontos a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG kezelése szempontjából. A DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG internetes oldalainak használata személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges; Ha azonban az érintett speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni weboldalunkon keresztül, szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és az ilyen feldolgozásnak nincs jogalapja, általában az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma feldolgozásának mindig összhangban kell lennie az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR), és összhangban kell lennie a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH -ra és CO KG-ra alkalmazandó országspecifikus adatvédelmi szabályokkal. Ezen adatvédelmi nyilatkozattal cégünk szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezenkívül az érintetteket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

Adatkezelőként a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre az ezen a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Mindazonáltal az internetalapú adatátvitelek általában biztonsági résekkel járhatnak, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintett szabadon továbbíthatja nekünk személyes adatait alternatív módon, például telefonon keresztül.

1. Fogalommeghatározások

A DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi irányelveinknek könnyen olvashatóknak és érthetőnek kell lenniük a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében szeretnénk előre elmagyarázni a használt kifejezéseket.

A jelen adatvédelmi szabályzatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) személyes adatok

  Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóra, például névre, azonosító számra, helymeghatározó adatra, online azonosítóra vagy egy vagy több olyan különleges jellemzőre való hivatkozással, amely kifejezi az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását.

 • b) Érintett

  Érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelő kezeli.

 • c) Feldolgozás

  Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás; korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • d) Az adatkezelés korlátozása

  Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azok jövőbeli feldolgozásának korlátozása céljából.

 • e) Profilalkotás

  Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan típusa, amely abból áll, hogy az ilyen személyes adatokat egy természetes személyhez kapcsolódó bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségi állapotával, személyes preferenciáival, érdekeivel, megbízhatóságával, viselkedésével, tartózkodási helyével vagy mozgásával kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére használják fel.

 • f) Álnevesítés

  Az álnevesítés a személyes adatok oly módon történő kezelése, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül a továbbiakban nem adhatók hozzá egy adott érintetthöz, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és azokra technikai és szervezési intézkedések vonatkoznak annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokat ne adják át azonosított vagy azonosítható természetes személynek. lesz.

 • g) Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő

  Adatkezelő vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy egyéb szerv, amely vagy amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit. Ha az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy a kijelölés konkrét kritériumait az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 • h) Processzorok

  Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy egyéb szerv, amely vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 • i. Címzettek

  A címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félről van-e szó vagy sem. Azok a hatóságok azonban, amelyek az uniós vagy tagállami jog szerinti konkrét vizsgálati megbízás keretében személyes adatokat kaphatnak, nem tekintendők címzettnek.

 • j) Harmadik felek

  A harmadik fél az érintetttől, az adatkezelőtől, az adatfeldolgozótól eltérő természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szerv, valamint azok a személyek, akik vagy amelyek az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen felelőssége mellett felhatalmazást kaptak a személyes adatok kezelésére.

 • k) Hozzájárulás

  A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét, tájékozott és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozattal vagy egyértelmű megerősítő intézkedéssel jelzi a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást.

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az egyéb adatvédelmi rendelkezések értelmében az adatkezelő a következő:

DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG
Lechhauser Strasse 25
86316 Friedberg / Bajorország

Képviseli: Mathias Guba ügyvezető igazgató.

Telefon: +49 (0) 821 262888-0 Segélyhívás +49 (0) 821 707738 vagy +49 (0) 172 8207798
Fax: 49 (0) 821 262888-9
E-mail: info@demmelmair-bus-reisen.de

 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Alexander Meyer ügyvéd

a n w a l t s b ü r o 4 7
RUPP ZIPP MEYER – Ügyvédek

Zeuggasse 7

86150 Augsburg – Németország
Telefon: +49(0)821-15 88 12
faxszám: +49(0)821-15 20 45
Levél: datenschutz@anwaltsbuero47.de

Bármely érintett bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel az adatvédelemmel kapcsolatos minden kérdéssel és javaslattal.

 

Bármely érintett bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel az adatvédelemmel kapcsolatos minden kérdéssel és javaslattal.

 

demmelmair buszos túrák

4. Sütik

A DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG internetes oldalai cookie-kat használnak. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszeren keresztül tárolnak egy internetböngészőn keresztül.

Számos webhely és szerver használ cookie-kat. Sok cookie tartalmaz úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelyen keresztül az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az adott internetböngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott webhelyek és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az érintett egyedi böngészőjét más internetes böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy adott internetböngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító alapján.

A cookie-k használatával a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, amelyek a cookie-k beállítása nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó érdekében. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy amint azt már említettük, felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldalunk használatát. Például a cookie-kat használó webhely felhasználójának nem kell minden alkalommal újra megadnia a hozzáférési adatait, amikor meglátogatja a weboldalt, mert ezt a weboldal és a felhasználó számítógépes rendszerében tárolt cookie átveszi. Egy másik példa egy bevásárlókosár cookie-ja az online boltban. Az online bolt megjegyzi azokat a tételeket, amelyeket az ügyfél egy cookie-n keresztül a virtuális bevásárlókosárba helyezett.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k weboldalunkon történő beállítását a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. Ezenkívül a már beállított cookie-k bármikor törölhetők egy internetböngészőn vagy más szoftverprogramon keresztül. Ez minden általános internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett deaktiválja a cookie-k beállítását a használt internetböngészőben, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója használható fel teljes mértékben.

Kiegészítés 28.08.2022: Ez a weboldal nem használ felesleges követést és cookie-kat.

5. Általános adatok és információk gyűjtése

A DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG weboldala általános adatok és információk sorozatát gyűjti össze, amikor egy érintett vagy automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ezeket az általános adatokat és információkat a kiszolgáló naplófájljai tárolják. (1) a használt böngészőtípusok és -verziók, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a weboldal, amelyről egy hozzáférési rendszer eléri weboldalunkat (úgynevezett hivatkozók), (4) az alwebhelyek, amelyeket a weboldalunkon található hozzáférési rendszeren keresztül érünk el, (5) a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója és (8) más hasonló adatok és információk, amelyek az információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén a veszély elhárítását szolgálják.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG nem von le semmilyen következtetést az érintettel kapcsolatban. Ezekre az információkra inkább azért van szükség, hogy (1) helyesen jelenítsük meg weboldalunk tartalmát, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsuk információs technológiai rendszereink és weboldalunk technológiájának hosszú távú funkcionalitását, és (4) biztosítsuk a bűnüldöző hatóságok számára a büntetőeljáráshoz szükséges információkat kibertámadás esetén. Ezért a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és biztosítsa az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A szerver naplófájljainak névtelen adatait az érintett által megadott összes személyes adattól elkülönítve tároljuk.

6. Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

A DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG weboldala olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal való gyors elektronikus kapcsolattartást, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail cím) is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolódnak. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatokat az érintettel való feldolgozás vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek.

7. A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig dolgozza fel és tárolja, vagy ha ezt az európai jogalkotó vagy más jogalkotó az adatkezelőre vonatkozó törvényekben vagy rendeletekben előírta.

Ha a tárolási cél már nem áll fenn, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat rutinszerűen zárolják vagy törlik a törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

8. Az érintett jogai

 • a) Megerősítéshez való jog

  Minden érintettnek megilleti az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arra vonatkozóan, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az érintett élni kíván ezzel a megerősítési joggal, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Tájékoztatáshoz való jog

  Minden érintettnek megilleti az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a róla tárolt személyes adatokról és ezen információk másolatáról. Az európai jogalkotó továbbá hozzáférést biztosított az érintett számára a következő információkhoz:

  • az adatkezelés céljai
  • a kezelt személyes adatok kategóriái
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek
  • ha lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az említett időtartam meghatározásának szempontjai
  • a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelő általi adatkezelés korlátozásához való jog megléte, vagy az ilyen adatkezelés elleni tiltakozás joga
  • a felügyeleti hatósághoz való fellebbezési jog megléte
  • ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték: az adatok eredetére vonatkozó minden rendelkezésre álló információ
  • az általános adatvédelmi rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is, valamint – legalábbis ezekben az esetekben – az alkalmazott logikára vonatkozó érdemi tájékoztatás, valamint az ilyen adatkezelés jelentősége és várható következményei az érintettre nézve

  Ezenkívül az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbították-e. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni a továbbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról is.

  Ha az érintett élni kíván ezzel a hozzáférési joggal, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) A helyesbítéshez való jog

  Minden érintettnek megilleti az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok azonnali helyesbítését. Továbbá az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés céljait figyelembe véve kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, többek között kiegészítő nyilatkozat útján.

  Ha az érintett élni kíván a helyesbítéshez való jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van ahhoz, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, feltéve, hogy az alábbi okok valamelyike fennáll, és amennyiben az adatkezelés nem szükséges:

  • A személyes adatokat olyan célból gyűjtötték vagy dolgozták fel más módon, amelyre már nincs szükség.
  • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs elsőbbséget élvező jogos oka, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
  • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
  • A személyes adatok törlése az uniós jogból vagy az adatkezelőre alkalmazandó tagállami jogból eredő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtöttük.

  Ha a fent említett okok valamelyike fennáll, és az érintett a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG által tárolt személyes adatok törlését kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG alkalmazottjának haladéktalanul gondoskodnia kell arról, hogy a törlési kérelmet azonnal teljesítsék.

  Ha a személyes adatokat a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG hozta nyilvánosságra, és az adatkezelő a GDPR 17. cikkének (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG a rendelkezésre álló technológia és a megvalósítási költségek figyelembevételével ésszerű intézkedéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, a többi adatkezelővel szemben, amelyek a közzétett személyes adatokat kezelik, annak tájékoztatása érdekében, hogy az érintett kérte az említett más adatkezelőktől az e személyes adatokra mutató valamennyi link, illetve azok másolatának vagy másodpéldányának törlését, amennyiben az adatkezelés nem szükséges. A DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG munkatársai egyedi esetekben intézkednek a szükséges intézkedésekről.

 • e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Minden érintettnek megilleti az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, amely időtartam alatt az adatkezelő ellenőrizheti a személyes adatok pontosságát.
  • Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem határozták meg, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha a fent említett feltételek valamelyike teljesül, és az érintett a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását kívánja kérni, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG alkalmazottja gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról.

 • f) Az adathordozhatósághoz való jog

  Minden érintettnek megilleti az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy a rá vonatkozó, az érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, akinek a személyes adatokat átadták, feltéve, hogy az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, feltéve, hogy az adatkezelés nem szükséges közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához.

  Továbbá az adathordozhatósághoz való, a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokat közvetlenül az adatkezelőtől a másikhoz továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és feltéve, hogy ez nem érinti hátrányosan más személyek jogait és szabadságait.

  Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor felveheti a kapcsolatot a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG bármely alkalmazottjával.

 • g) A tiltakozáshoz való jog

  Minden érintettnek megilleti az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az ő sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatoknak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  A DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG a tiltakozás esetén a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  Ha a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG a személyes adatokat közvetlen üzletszerzési célból kezeli, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok ilyen értékesítés céljából történő kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámhoz kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG ellen a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen, a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat e célokból.

  Ezenkívül az érintettnek joga van ahhoz, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatoknak a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG által tudományos és történelmi kutatási célból, illetve a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése szerinti statisztikai célokból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű okból végzett feladat elvégzéséhez szükséges.

  A tiltakozáshoz való jog gyakorlása érdekében az érintett a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH &CO KG bármely alkalmazottjával felveheti a kapcsolatot. Az érintett a 2002/58/EK irányelv ellenére szabadon gyakorolhatja az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tiltakozáshoz való jogát is, műszaki előírások felhasználásával automatizált eszközökkel.

 • h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást is

  Minden érintettnek megilleti az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, feltéve, hogy a határozat (1) nem támasztja alá az érintett közötti szerződés megkötését vagy teljesítését. (2) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog nem teszi lehetővé, amely megfelelő intézkedéseket tartalmaz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a DEMMELMAIR OMNIBUSBETRIEB GMBH & CO KG megfelelő intézkedéseket hajt végre az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, legalább az adatkezelő emberi beavatkozáshoz való jogának védelme érdekében, a saját álláspontjuk bemutatásáról és a döntés megtámadásáról.

  Ha az érintett az automatizált egyéni döntéshozatalhoz kapcsolódó jogait kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • i) A hozzájárulás visszavonásának joga az adatvédelmi törvény értelmében

  Minden érintettnek megilleti az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy bármikor visszavonja a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását.

  Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásához való jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

9. Adatvédelem az alkalmazások és a pályázati eljárás során

Az adatkezelő a pályázók személyes adatait a jelentkezési folyamat kezelése céljából gyűjti és kezeli. Az adatkezelés elektronikus úton is elvégezhető. Ez különösen akkor áll fenn, ha a kérelmező elektronikus úton, például e-mailben vagy a weboldalon található webes űrlapon keresztül nyújtja be a megfelelő pályázati dokumentumokat az adatkezelőnek. Ha az adatkezelő munkaszerződést köt a pályázóval, a továbbított adatokat a munkaviszonynak a jogszabályi előírásoknak megfelelő feldolgozása céljából tároljuk. Ha az adatkezelő nem köt munkaszerződést a pályázóval, a pályázati dokumentumokat az elutasító határozatról szóló értesítéstől számított két hónapon belül automatikusan törlik, feltéve, hogy az eltörlés nem ellentétes az adatkezelő egyéb jogos érdekeivel. Ebben az értelemben az egyéb jogos érdek például bizonyítási teher az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárásokban.

10. Adatvédelmi rendelkezések a Jetpack für WordPress alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon a vezérlő beépítette a Jetpack-et. A Jetpack egy WordPress plug-in, amely további funkciókat kínál a WordPress alapú webhely üzemeltetőjének. A Jetpack lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy többek között áttekintést kapjon az oldal látogatóiról. A kapcsolódó hozzájárulások és kiadványok megjelenítésével, illetve az oldalon lévő tartalom megosztásának lehetőségével a látogatók számának növelése is lehetséges. Ezenkívül a biztonsági funkciók be vannak építve a Jetpackbe, így a Jetpacket használó webhely jobban védett a brutális erők támadásaival szemben. A Jetpack optimalizálja és felgyorsítja a weboldalra integrált képek betöltését is.

A WordPress Jetpack beépülő moduljának üzemeltető cége az Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Az üzemeltető vállalat a Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA nyomkövető technológiáját használja.

A Jetpack cookie-t állít be az érintett informatikai rendszerébe. Azt, hogy mik azok a cookie-k, a fentiekben már kifejtettük. A weboldal egyik oldalának minden egyes hívásakor, amelyet az adatkezelő üzemeltet, és amelyre egy Jetpack komponenst integráltak, az érintett informatikai rendszerének internetböngészőjét az adott Jetpack komponens automatikusan felszólítja, hogy elemzési célokra továbbítsa az adatokat az Automattic-nak. Ennek a technikai folyamatnak a részeként az Automattic ismereteket szerez az adatokról, amelyeket később arra használnak, hogy áttekintést készítsenek a webhelylátogatásokról. Az így kapott adatok az adatkezelő honlapjára hozzáférő érintett magatartásának elemzésére szolgálnak, és azokat a weboldal optimalizálása céljából értékelik. A Jetpack komponensen keresztül gyűjtött adatokat nem használjuk fel az érintett azonosítására az érintett külön kifejezett hozzájárulásának megszerzése nélkül. Az adatoknak a Quantcast számára is ismertté kell válniuk. A Quantcast az adatokat ugyanarra a célra használja, mint az Automattic.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon, amint azt a fentiekben már leírtuk, a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy az Automattic/Quantcast cookie-t állítson be az érintett informatikai rendszerébe. Ezenkívül az Automattic által már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetböngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül.

Továbbá az érintettnek lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Jetpack cookie által generált, a weboldal használatával és ezen adatok Automattic/Quantcast általi feldolgozásával kapcsolatos adatgyűjtés ellen, és megakadályozza azt. Ehhez az érintettnek meg kell nyomnia a https://www.quantcast.com/opt-out/ link alatti leiratkozás gombot, amely egy opt-out cookie-t állít be. A tiltakozással ellátott opt-out cookie-t az érintett által használt informatikai rendszer tárolja. Ha az érintett rendszerén lévő cookie-k kifogás után törlődnek, az érintettnek újra fel kell hívnia a linket, és új opt-out cookie-t kell beállítania.

Az opt-out cookie beállításával azonban fennáll annak a lehetősége, hogy az adatkezelő internetes oldalai már nem használhatók teljes mértékben az érintett számára.

Az Automattic vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://automattic.com/privacy/ alatt érhetők el. A Quantcast alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.quantcast.com/privacy/ alatt érhetők el.

11. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk I. bek. a) pontja cégünket szolgálja jogalapként az olyan adatkezelési műveletekhez, amelyekben egy adott feldolgozási célra hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, mint például az áruk szállításához, illetve más szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges feldolgozási műveletek esetében, az adatkezelés a GDPR 6. cikk I. bek. b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések esetén. Ha cégünkre olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely személyes adatok feldolgozását igényli, például adókötelezettségek teljesítése érdekében, az adatkezelés a GDPR 6. cikk I. bek. c) pontján alapul. Ritka esetekben a személyes adatok kezelése szükségessé válhat az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez lenne a helyzet például akkor, ha egy látogató megsérülne cégünkben, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információkat át kellene adni orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ebben az esetben az adatkezelés a GDPR 6. cikk I. bek. d) pontján alapulna. Végső soron a feldolgozási műveletek a GDPR 6. cikk I. bek. f) pontján alapulhatnak. Azok a feldolgozási műveletek, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem terjed ki, ezen a jogalapon alapulnak, ha az adatkezelés vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelméhez szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem érvényesülnek. Az ilyen feldolgozási műveleteket különösen azért végezhetjük el, mert azokat az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette. E tekintetben úgy vélte, hogy jogos érdek vélelmezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (a GDPR (47) preambulumbekezdése (2) preambulumbekezdése).

12. Az adatkezelő vagy harmadik fél által végzett adatkezeléshez fűződő jogos érdekek

Ha a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6 I. cikk f) pontján alapul, jogos érdekünk az, hogy üzleti tevékenységünket minden alkalmazottunk és részvényesünk jóléte érdekében végezzük.

13. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a vonatkozó törvényes megőrzési időszak. Az időszak lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, feltéve, hogy azokra már nincs szükség a szerződés teljesítéséhez vagy kezdeményezéséhez.

14. A személyes adatok szolgáltatására vonatkozó jogi vagy szerződéses rendelkezések; a szerződés megkötésének szükségessége; az érintettnek a személyes adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettsége; A szolgáltatásnyújtás elmaradásának lehetséges következményei

Tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. adószabályok), vagy szerződéses szabályozásból is eredhet (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információk). Előfordulhat, hogy a szerződés megkötéséhez szükség lehet arra, hogy az érintett személyes adatokat adjon meg nekünk, amelyeket később nekünk kell feldolgoznunk. Például az érintett köteles személyes adatokat megadni nekünk, ha cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentené, hogy az érintettel kötött szerződés nem köthető meg. Mielőtt az érintett személyes adatokat ad meg, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot valamelyik alkalmazottunkkal. Alkalmazottunk eseti alapon tisztázza az érintett számára, hogy a személyes adatok megadását törvény vagy szerződés írja-e elő, vagy szükséges-e a szerződés megkötéséhez, hogy fennáll-e a személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettség, és milyen következményekkel járna a személyes adatok megadásának elmulasztása.

15. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi irányelvet a DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH adatvédelmi generátora hozta létre, amely Kaufbeuren külső adatvédelmi tisztviselőként jár el, Christian Solmecke adatvédelmi ügyvéddel együttműködve.

Kiegészítés 2022.08.28-tól

Weglot fordítási szolgáltatás

Weboldalunk a Weglot fordítási szolgáltatást használja, amelynek székhelye az EU-ban (https://weglot.com) található, és amelyet a 138 rue Pierre Joigneaux, 92270 Bois-Colombes, Franciaország regisztrált. A Weglot névtelenül készíti elő a weboldal tartalmát más nyelveken egy alkalmazási felületen keresztül. Az olyan személyes adatok, mint a nevek és a címmezők, ki vannak zárva az átvitelből. A https://cdn.weglot.com integrációja az ajánlatunk adatvédelemnek megfelelő dinamikus fordítási szolgáltatásához fűződő jogos érdekünkön alapul.

Weglot maga írja: "A Weglot az EU GDPR-jának megfelelően 100%-ban megfelel az adatvédelemnek. Látogatói adatokat nem tárolunk."